Правила и условия

1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1. Участниците в анкетата наричана по-нататък Анкетата, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Анкетата, наречени Официални правила.
1.2. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията в следната интернет страница: https://b2bsurvey.nploy.net/ 
1.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след актуализирането им в страницата https://b2bsurvey.nploy.net/ 
1.4. С участието си в Анкетата, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Анкетата.
1.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Анкетата, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Анкетата, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.


2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Анкетата се организира и провежда от Хайър ООД, БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, БУЛ. ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ, 44, ет. 3, наричан по-нататък Организатор.
2.2. Участниците в настоящата Анкета могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Анкетата чрез изпращане на съобщение на имейл адрес office@nploy.net 
2.3. Отговори във връзка със запитвания или допълнителна информация за Анкетата могат да бъдат очаквани от страна на представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 09:00 часа до 18:00 часа.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТАТА
3.1. Анкетата се промотира във всички социални мрежи и страници на nPloy, но попълването на Анкетата се осъществява на целевата страница към официалния уебсайт на nPloy, създадена за Анкетата: https://b2bsurvey.nploy.net/ 


4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Анкетата имат право да участват всички настоящи работодатели или хора, наемащи персонал, дееспособни, пълнолетни физически лица с българско гражданство, с изключение на работниците и служителите на ХАЙЪР ООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/. 


5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АНКЕТАТА
5.1. Анкетата на nPloy стартира от 00:00 ч. на 01.11.2021 г. и продължава до 23:59 ч. на 21.12.2021 г., включително.
5.2. nPloy има правото едностранно да удължи срока на Кампанията или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия.


6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТАТА
6.1. Участието в Анкетата не е обвързано със закупуването на услуга от ХАЙЪР ООД.
6.2. Участието в Анкетата е обвързано с цялостно попълване на въпросника.​
6.3. За целите на Анкетата  във всички социални мрежи, Организаторът публикува пост и реклами в органичните профили на nPloy, с които да прикани последователите на профилите на nPloy и потребителите на социалните мрежи да се включат в Анкетата.
6.4. За да има възможност за получаване на награда от Анкетата, участникът трябва да попълни целия въпросник на следната интернет страница: https://b2bsurvey.nploy.net/ до 23:59 ч. на 21.11.2021 г.
6.5. Потребители, участвали след изтичане на срока на Анкетата, няма да бъдат считани за участници. За Организатора не възниква отговорност или задължения във връзка с Участник, който е попълнил въпросника преди или след срока на Анкетата, уреден в чл. 5 от настоящите Общи Условия.
6.6. Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез имейл на посочения имейл адрес, с който са участвали в Анкетата.
6.7. Ако в срок от 3 работни дни след получаването на имейла печелившият не се свърже с Организатора на имейл: office@nploy.net с цел уговаряне на ден за получаване на наградата, то той се счита за отпаднал от Анкетата. В този случай, паричната награда може да се използва от Организатора по негова преценка.
6.8. Наградата се връчва във вида, в който е обявена на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда или да се преотстъпва.
6.9. Всеки Участник може да спечели по 1 награда за попълнен въпросник.


7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. При участие в Анкетата, всеки Участник има шанс да спечели 1 награда.
7.2. Съгласно настоящите Официални правила, наградите включват:
7.2.1. Три (3) броя безплатни месеци в nPloy 
7.2.2. Десет (10) броя безплатни публикации/статии в Bulgaria Wants You

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Анкетата.
8.2 Наградите ще се предават след кореспонденция с печелившите участници на техния имейл адрес.
8.3. Всички данни, предоставени от участниците, ще бъдат използвани единствено за целите на Анкетата за идентифицирането им, както и за данъчни цели по смисъла на ЗДДФЛ. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. 


9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Организаторът не носи отговорност за подадена от печелившия очевидно невярна или подвеждаща информация.
9.2. Организаторът на Анкетата не е длъжен да води кореспонденция при претенции от непечеливши участници, при изтичане на срока на Анкетата или по други подобни поводи.
9.3. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Анкетата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
9.4. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил Участник не се свърже с Организатора в определения от последния срок за получаване на наградата. 


10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. 
10.1.Наградата не може да бъде преотстъпвана или заменяна.


11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Анкетата
11.1. Организаторът има неотменимо право да намали или увеличи срока за участие в Анкетата, както и да я прекрати по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.
11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. 


12. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
12.1 В  срок от 10 работни дни от ефективното попълване на въпросника ще получат известие за получаване на награда в случай, че са избрани. Организаторът ще изпрати на всеки от печелившите имейл.
12.2. Молим всички Участници да попълват внимателно информацията при попълване на Анкетата, особено имейл адрес. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен имейл адрес, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно попълване на изискваната информация. 


14. ЛИЧНИ ДАННИ
14.1. Администратор на Вашите лични данни е: ХАЙЪР ООД, със седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Средец, БУЛ. ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ, 44, ет. 3, ЕИК: BG106616968, Информация за връзка: e-mail адрес: office@nploy.net. 
14.2.  Обработваните от нас лични данни за целите на Анкетата са: имейл адреси на попълнилите въпросника.
14.3.Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Анкетата, включително участие, евентуална печалба и идентифициране на лицето с цел връчване на наградата.
14.4.Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
14.5. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на Анкетата.
14.6. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от промоцията.
14.7.  Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
14.8. Организаторът предприема всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците в Анкетата, като осигурява контрол върху достъпа до оборудване, носителите на данни, съхраняването, пренасянето и др.
14.9. Субектите на лични данни (регистрираните в Анкетата Участници) имат право:
- да получат информация във връзка с обработването на личните им данни от Организатора;
- на достъп до личните им данни;
- на коригиране, когато данните са неточни;
- личните им данни да бъдат изтрити, което право обаче не е абсолютно (право „да бъдеш забравен“);
- на преносимост на личните данни между отделни администратори;
- ограничаване на обработването от страна на Организатора;
- възражение спрямо обработването на неговите лични данни;
- право на защита при нарушаване на неговите права съгласно приложимото законодателство.


14.10. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени и на други трети страни в следните случаи:
- Когато предоставянето на данни е необходимо за получаване на награда от партньор на Организатора, в т.ч. "Ди Ен Ей Медиа" АД , които ще обработват лични данни с цел предоставяне на съответната награда.
- Отговаряне на нормативно изискване, съобразяване с досъдебно или съдебно производство, заповед или процес, свързани пряко или косвено с Организатора;
- Когато се изисква при преобразуване, ликвидация или несъстоятелност на Организатора;
- В изпълнение на нормативно установено задължение или по силата на властнически акт на публичен орган, включително данъчни органи;
- Когато предоставянето на данните е необходимо за защита на правата, интересите или имуществото на Организатора; или
- Когато е изискуемо или позволено от закона.
14.11. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Участниците в предвидените в закона случаи и срокове. 


15. СПОРОВЕ И ДРУГИ
15.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Анкетата и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи на Република България.
15.2. За неуредените в Общите условия въпроси следва да се прилага законодателството на Република България.
15.3. С участието си в настоящата Кампанията, всеки Участник изрично декларира, че се е запознал със съдържанието на Общите условия, разбира ги напълно, съгласен е с тях и ги приема.
15.4. При причиняването на вреди на Организатора от страна на Участник в Кампанията, Организаторът има право да търси обезщетение за вредите по съдебен ред.